Top

Regulamin promocji

"-20% na produkty nieprzecenione"
(dalej: „Regulamin”)

 

 1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków (dalej: „Organizator”), właściciel marki NUUMO.
 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Promocja prowadzona jest pod nazwą „-20% produkty nieprzecenione” (dalej: „Promocja”) i uprawnieni do skorzystania z niej są klienci sklepu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem: https://nuumo.eu/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Produkty objęte Promocją to produkty oferowane w E-sklepie w cenie regularnej – produkty te zostały przez Organizatora oznaczone grafiką oraz hasłem „Promocja” (dalej: „Produkty”).
 7. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który od 22 marca 2022 od godz. 17:00 do 31 marca 2022 do godz. 23:59, zakupi przynajmniej jeden Produkt otrzyma rabat w wysokości 20% naliczany od regularnej ceny tego produktu.
 8. Możliwość skorzystania przez Klienta z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 9. Promocja trwa od 22 marca 2022 r. od godziny 17:00 do 31 marca 2022r. do godziny 23:59.
 10. Termin zakończenia Promocji zostanie wskazany przez Organizatora w drodze informacji umieszczonej na łamach E-sklepu.
 11. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta oraz dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie ww. przepisów, tzn. przede wszystkim Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów jak również do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 12. Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość reguluje Ustawa o prawach konsumenta.
 13. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej E-sklepu.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. 22 marca 2022 r.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 16. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 17. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: kontakt@nuumo.eu.
 18. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 20. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).
 21. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@nuumo.eu
 22. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 23. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 24. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 25. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą.
 26. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 27. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.
 • Darmowa wysyłka
  od 100 zł
 • Zwrot
  do 14 dni
 • Wysyłka
  w 24H