Top

Regulamin promocji

„Kup trzy produkty marki Ethere i zapłać za trzeci najtańszy 99 % mniej”

(dalej: „Promocja”)

 

1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki NUUMO (dalej: „Marka”).

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Kup trzy produkty marki Ethere i zapłać za trzeci najtańszy 99 % mniej”.

3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w sklepie stacjonarnym Organizatora Nuumo Selection zlokalizowanym w Galerii Bronowice w Krakowie oraz w sklepie internetowym pod adresem www.nuumo.eu

4.  Promocja trwa od dnia 01 lutego 2024 roku od godziny 9:00 do 14 lutego 2024 roku do godziny 21:00 w salonie stacjonarnym oraz od dnia 01 lutego 2024 roku od godziny 9:00 do 14 lutego 2024 roku do godziny 23:59 w sklepie internetowym bądź do wyczerpania zapasów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (dalej „Czas trwania Promocji”). Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji lub do skrócenia albo wydłużenia Czasu trwania Promocji.

5. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania)  w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7. Promocją objęte są wszystkie produkty marki ETHERE.

8. Promocja polega na tym, że przy jednoczesnym zakupie trzech produktów objętych promocją podczas jednej transakcji, cena najtańszej sztuki zostanie zrabatowana o 99% ceny regularnej.

9. Produkty objęte promocją, nabywane w salonie stacjonarnym Nuumo Selection nie podlegają wymianie ani zwrotowi  (z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w przypadku, gdy produkt ma wady). Produkty objęte promocją, nabywane w sklepie internetowym www.nuumo.eu podlegają zwrotom na zasadach określonych w Regulaminie tego sklepu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami, rabatami obowiązującymi w sklepie stacjonarnym Nuumo Selection, lub w sklepie internetowym Nuumo.eu, chyba że inaczej wynika z regulaminów dotyczących tych innych promocji, obniżek lub rabatów.

11. Regulamin obowiązuje od 01.02.2024 r.

12.  Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.

13. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są w sklepie stacjonarnym Nuumo Selection oraz na sklepie internetowym w sekcji Regulaminy.

14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

15. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

16. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: kontakt@nuumo.eu.

17. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji, a także informację o sposobie przekazania rozstrzygnięcia zgłoszenia wraz z adresem korespondencyjnym/adresem e-mail/numerem telefonu w zależności od preferowanego sposobu otrzymania odpowiedzi.

18. Organizator rozpatruje skargi/reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie.

19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).

20. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).

21. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@nuumo.eu.

22. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

23. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.

24.  Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

25. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

  • Darmowa wysyłka
    od 100 zł
  • Zwrot
    do 14 dni
  • Wysyłka
    w 24H