Top

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „#KOCHAMY PREZENTY”.
1.2. Organizatorem Akcji „#KOCHAMY PREZENTY” jest spółka pod firmą N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624595, NIP 6572924116 właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).
1.3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w salonach stacjonarnych Marki (dalej: „Salony Homla”), których lista dostępna jest pod adresem: https://homla.com.pl/salony-stacjonarne.
1.4. Akcja prowadzona jest we wszystkich salonach stacjonarnych Homla.
1.5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
1.6. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
1.7. Promocja obejmuje produkty przeznaczone do sprzedaży w Salonie Homla (dalej: „Produkty”).
1.8. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są w Salonie Homla.


II
DEFINICJE


2.1. Akcja – oznacza akcję „#KOCHAMY PREZENTY”, której warunki i zasady określone zostały w Regulaminie Akcji „#Kochamy Prezenty”,
2.2. Fundacja – oznacza Fundację „Fabryki Marzeń” z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000574203, NIP 6572919374, REGON 362413718,
2.3. Karta Kolekcjonerska – oznacza specjalny arkusz dostępny nieodpłatnie w Sklepach, na którym gromadzone są Naklejki,
2.4. Naklejka – oznacza znak legitymacyjny, z którym związana jest Akcja,
2.5. Organizator – oznacza spółkę wskazaną w pkt 1.2 Regulaminu Akcji,
2.6. Regulamin Akcji – oznacza regulamin akcji „#KOCHAMY PREZENTY”,
2.7. Salon– stacjonarny sklep Organizatora,
2.8. Skarbonka – dedykowane miejsce na Naklejki, w którym Uczestnicy przekazują swoje Naklejki na rzecz Fundacji,
2.9. Prezent – oznacza nagrodę w akcji, którą Uczestnik może uzyskać na preferencyjnych zasadach; określonych w Regulaminie Akcji. Szczegółowy wykaz Prezentów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.10. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych biorącą udział w Akcji,
2.11. Zakup – zawarcie w Sklepie umowy sprzedaży o jednorazowej wartości co najmniej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) brutto, objętej jednym paragonem fiskalnym lub jedną fakturą VAT.


III
CZAS TRAWANIA AKCJI


3.1. Akcja trwa w okresie od 29 listopada 2021 roku do 19 grudnia 2021 r. („Czas trwania Akcji”).
3.2. Wydawanie Uczestnikom Naklejek oraz Prezentów następuje w Czasie trwania Akcji.


IV
ZASADY AKCJI


4.1. Uczestnicy przed wzięciem udziału w Akcji powinni zapoznać się z Regulaminem Akcji.
4.2. Uczestnik biorąc udział w Akcji potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Akcji i akceptuje zasady wynikające z Regulaminu Akcji.
4.3. Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Naklejek i gromadzeniu ich na Karcie Kolekcjonerskiej. Uczestnik nakleja Naklejki samodzielnie na Karcie Kolekcjonerskiej. Warunkiem uzyskania Prezentu nie jest posiadanie Karty Kolekcjonerskiej, a odpowiedniej ilości Naklejek.
4.4. Karty Kolekcjonerskie Uczestnik może uzyskać nieodpłatnie w Salonie w czasie Akcji.
4.5. Uczestnik może również zrzec się prawa do Naklejki na rzecz Fundacji poprzez umieszczenie Naklejki na Tablicy.
4.6. Homla przekaże na rzecz Fundacji produkty zgodne z wyborem Fundacji, w ilości proporcjonalnej do zgromadzonych na Tablicy Naklejek (z uwzględnieniem przelicznika stosowanego na potrzeby otrzymania przez Uczestnika Prezentów, tzn. 4 Naklejki – 1 produkt dla Fundacji).
4.7. Przekazanie Naklejki przez Uczestnika w sposób, o którym mowa wyżej, jest całkowicie dobrowolne.
4.8. Naklejki przyznawane są w okresie od 29 listopada do 19 grudnia 2021r. Za każde 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) brutto zapłacone przez Uczestnika w Salonie tytułem ceny Zakupu, Uczestnik otrzyma 1 (jedną) Naklejkę.
4.9. Kasjer w Salonie bezpośrednio po dokonaniu Zakupu wydaje Uczestnikom Naklejki zgodnie z Regulaminem Akcji.
4.10. W przypadku, gdy Uczestnik nie odbierze Naklejek bezpośrednio po dokonaniu Zakupu, o ile nie zajdą okoliczności wskazane w ust. 4.11 poniżej, Uczestnik traci prawo do Naklejek .
4.11. W przypadku niedostępności Naklejek w danym Salonie, Uczestnik otrzyma paragon z adnotacją o ilości przysługujących Naklejek.
4.12. W sytuacji opisanej powyżej, Uczestnik uprawniony jest do odebrania odpowiedniej liczby Naklejek, w innym terminie w Czasie trwania Akcji lub w innym Salonie na podstawie okazanego kasjerowi w Salonie paragonu z adnotacją o ilości przysługujących Naklejek.
4.13. Paragon z adnotacją, o której mowa wyżej, może być wykorzystany wyłącznie raz. Po jego wykorzystaniu kasjer w Salonie przekreśli adnotację.
4.14. W chwili przyznania Naklejek Uczestnikowi, Uczestnik traci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, ale może skorzystać z prawa do wymiany Produktu na inny. Powyższe postanowienie w żaden sposób nie wpływa jednak na uprawnienia Uczestnika wynikające z właściwych przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub prawne lub gwarancji, jeśli gwarancja została w odniesieniu do danego produktu udzielona.


V
WYKORZYSTANIE NAKLEJEK


5.1. Każde 4 (cztery) Naklejki („Pakiet Naklejek”) uprawniają Uczestnika do nabycia 1 (jednego) Prezentu za cenę 0,01 (zero i 01/100) złotych.
5.2. Uczestnik może również zrzec się prawa do Naklejki na rzecz Fundacji poprzez umieszczenie Naklejki w Skarbonce lub może wykorzystać Pakiet Naklejek w sposób, o którym mowa w ust. 5.1. powyżej tj. odebrać Prezent za cenę 10,01 (zero i 01/100) złotych. W tym celu Uczestnik wydaje kasjerowi w Salonie Pakiet Naklejek oraz dokonuje płatności z tytułu Prezentu wydanego w zamian za Pakiet Naklejek.
5.3. Po wydaniu kasjerowi Pakietu Naklejek kasjer wyda wybrany przez Uczestnika Prezent.
5.4. Jeśli Karta Kolekcjonerska nie zawiera pełnego Pakietu Naklejek uprawniającego Uczestnika do nabycia Prezentu – Uczestnik jest również uprawniony do przekazania Naklejek znajdujących się na Karcie Kolekcjonerskiej na rzecz Fundacji.
5.5. Karta Kolekcjonerska może być wykorzystana wyłącznie jeden raz i podlega zwrotowi.
5.6. Naklejki umieszczone na poszczególnych, odrębnych Kartach Kolekcjonerskich sumują się.
5.7. Organizator zastrzega, że liczba Prezentów w ramach Akcji jest ograniczona, a dostępność Prezentów (w tym ich poszczególnych rodzajów oraz kolorów), może różnić się w poszczególnych Salonach, a w konsekwencji niektóre lub wszystkie rodzaje Prezentów mogą być niedostępne w danym Salonie.
5.8. Organizator odpowiada za wady fizyczne lub prawne Prezentów na zasadach ogólnych określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). Dla uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że Organizator nie udziela gwarancji w odniesieniu do Prezentów.
5.9. Organizator zobowiązuje się do przekazania Fundacji w ramach Akcji odpowiedniej liczby Prezentów odpowiadającej ilości zgromadzonych Naklejek na Tablicy.


VI
REKLAMACJE


6.1. Skargi i reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać elektroniczne na adres serwis.klienta@homla.com.pl lub pisemnie, w dowolnym Salonie.
6.2. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
6.3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
6.4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
6.5. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: rodo@homla.com.pl.
6.6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
6.7. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
6.8. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6.9. Dane osobowe mogą zostać udostępnione osobom, które wykonują w imieniu Organizatora czynności związane ze sprzedażą i prowadzeniem Salonu Homla.
6.10. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
6.11. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie


VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1. Regulamin Akcji dostępny jest w Salonach oraz w Sklepie stacjonarnym Organizatora.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnymi numerami oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
7.3. Informacja o zmianie Regulaminu Akcji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.homla.com.pl//regulamin_kochamyprezenty oraz będzie dostępna w Salonach.
7.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Akcji zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

 

  • Darmowa wysyłka
    od 100 zł
  • Zwrot
    do 14 dni
  • Wysyłka
    w 24H