Top

Regulamin promocji

Krzesła i pufy 30% taniej / sztuka, przy zakupie minimum 4 sztuk - wybrane modele
i kolory (dalej: „Promocja”)

Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki Nuumo (dalej: „Marka”).

 1. Promocja prowadzona jest pod nazwą „Krzesła i pufy 30% taniej / sztuka, przy zakupie minimum 4 sztuk – wybrane modele i kolory”.
 2. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem: https://nuumo.eu/ (dalej: „E-sklep”).
 3. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 5. Promocja obejmuje wybrane krzesła i pufy (tj. produkty z kategorii: https://nuumo.eu/kompletomania.html (dalej: „Produkty”), które nie są objęte żadną inną promocją.
 6. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie internetowej E-sklepu.
 7. Promocja trwa od  godz. 00:00 w dniu 23.12.2022 r. do godz. 23.59 w dniu 2.01.2023 r. lub do wyczerpania zapasów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze (dalej:  „Czas trwania Promocji”). Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji z powodu wyczerpania zapasów na stronie E-sklep.
 8. Promocja polega na tym, że przy zakupie co najmniej 4 (czterech) Produktów, cena każdego z Produktów zostanie obniżona o wartość 30% ceny danego Produktu. Rabat zostanie naliczony w koszyku automatycznie w momencie umieszczenia w nim co najmniej 4 (czterech) Produktów objętych Promocją.
 9. Liczba Produktów podlegających Promocji znajdujących się na jednym paragonie jest dowolna, przy czym nie może być mniejsza niż 4 (cztery).
 10. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami prawa oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na tej podstawie, z zastrzeżeniem że odstąpienie od zakupu przynajmniej jednego
  z 4 (czterech) Produktów powoduje utratę udzielonego w ramach Promocji Rabatu na pozostałe Produkty z kompletu, w związku z czym cena pozostałych  Produktów będzie ceną regularną lub ceną obowiązującą przy jednostkowej sprzedaży Produktów w momencie zakupu Produktów (o ile nie będzie wyższa niż cena regularna). W takim przypadku cena podlegająca zwrotowi wskutek odstąpienia od umowy będzie pomniejszona o udzielone wcześniej Rabaty.
 11. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i akcjami obowiązującymi w E-sklepie.
 12. Regulamin obowiązuje od 22 grudnia 2022 roku.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 14. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 15. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: sklep@n2h.com.pl
 16. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 18. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
 19. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: rodo@n2h.com.pl.
 20. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 21. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 22. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 23. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego
  a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 24. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie. Rozstrzygnięcie Organizatora ma charakter ostateczny, przy czym nie uniemożliwia to skorzystania przez Uczestnika z uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 • Darmowa wysyłka
  od 100 zł
 • Zwrot
  do 14 dni
 • Wysyłka
  w 24H