Top

Regulamin promocji

„NUUMO: Zapisz się do Newslettera i otrzymaj 10 % dodatkowej zniżki na zakupy za min. 200 zł”

(dalej: „Promocja”)

 

1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), właściciel marki „Nuumo” (dalej: „Marka”).

2. Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym nuumo.eu (dalej: „E-sklep”).

3. Czas trwania promocji: od 07.12.2022 r., od godziny 00:00, do odwołania. Organizator poinformuje o zakończeniu czasu trwania promocji z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając informację na stronie nuumo.eu.

4. Promocja prowadzona jest pod nazwą „NUUMO: Zapisz się do Newslettera i otrzymaj 10 % dodatkowej zniżki na zakupy za min. 200 zł”.

5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

6. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7. Informacja o Promocji dostępna jest na stronie internetowej E-sklepu oraz na profilu Marki prowadzonym pod adresem: [  ].

8. Promocja polega na tym, że:

a) Klient E-sklepu, który będąc zarejestrowanym użytkownikiem Newslettera, dokona w Czasie trwania promocji zakupów w E-sklepie z wykorzystaniem kodu rabatowego otrzymanego w treści wiadomości objętej Newsletterem, otrzyma rabat na zakupy w wysokości 10 % naliczany od cen produktów w Koszyku pod warunkiem, że łączna wartość zakupów bez uwzględnienia rabatu wyniesie co najmniej 200 zł;

b) Klient E-sklepu, który nie jest zarejestrowanym użytkownikiem Newslettera, otrzyma rabat na zakupy w wysokości 10 % naliczany od cen produktów w Koszyku pod warunkiem, że łączna wartość zakupów bez uwzględnienia rabatu wyniesie co najmniej 200 zł, po zarejestrowaniu się do Newslettera i wykorzystaniu kodu rabatowego udostępnionego temu Klientowi w związku z rejestracją do Newslettera.

9. W celu skorzystania z promocji należy wpisać udostępniony na warunkach Regulaminu kod rabatowy w miejscu wskazanym przez Organizatora przed kliknięciem „Kupuję i płacę” lub równoważnego. Cena ulegnie automatycznemu obniżeniu po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu rabatowego.

10. Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Klienta z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Klienta roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych produktów.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą.

12. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

13. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie nuumo.eu.

14. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. od dnia 06.12.2022 r.

15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Regulaminu Newslettera, dostępnego na stronie: https://nuumo.eu/regulamin-newslettera-nuumo, Regulaminu E-Sklepu, dostępnego na stronie: https://nuumo.eu/regulamin-i-polityka-prywatnosci oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Pojęcia pisane dużą literą mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Newslettera oraz Regulaminie
E-sklepu.

16. Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące Promocji należy zgłasza w formie elektronicznej na adres: sklep@n2h.com.pl.

17. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.

18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).

19. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes Administratora).

20. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: rodo@n2h.com.pl.

21. W przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

22. Podanie Danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.

23. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane Dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

24. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

25. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie. Rozstrzygnięcie Organizatora ma charakter ostateczny.

  • Darmowa wysyłka
    od 100 zł
  • Zwrot
    do 14 dni
  • Wysyłka
    w 24H