Top

Regulamin akcji promocyjnej

 „Dodatkowe -10% na tekstylia przy zakupach za minimum 99 zł”

(dalej: „Promocja”)

 

1.    Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki NUUMO (dalej: „Marka”).

2.    Promocja prowadzona jest pod nazwą  „Dodatkowe -10% na tekstylia przy zakupach za minimum 99 zł”.

3.    Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w Sklepie stacjonarnym Nuumo, znajdującym się w Centrum Handlowym Bronowice, ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków oraz w sklepie www.nuumo.eu.

4.    Promocja trwa od 29.08.2023 roku do 11.09.2023 r. lub do wyczerpania zapasów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej (dalej. „Czas trwania Promocji”). Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji lub do skrócenia albo wydłużenia Czasu trwania Promocji, o czym poinformuje poprzez umieszczenie informacji w Sklepie stacjonarnym Nuumo objętym Promocją oraz na www.nuumo.eu.

5.    Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6.    Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7.    Promocja polega na tym, że Uczestnik, który dokona jednorazowo zakupu dowolnego produktu lub produktów w Czasie trwania Promocji z kategorii TEKSTYLIA, a wartość takiego zakupu wyniesie co najmniej 99 zł brutto, bez względu na liczbę produktów objętych zakupem, otrzyma rabat w wysokości 10 % na produkt lub produkty objęte tym zakupem. Rabat nie obejmuje toreb papierowych, a torby te nie są wliczane do wartości zakupów uprawniającej do zniżki.

8.    Promocja łączy się z promocjami oznaczonymi SALE. W pozostałych przypadkach Promocja łączy się z innymi akcjami, o ile tak wynika z regulaminów tych akcji.

9.    W związku z faktem, że skorzystanie z Promocji jest możliwe pod warunkiem dokonania zakupu o określonej wartości (99 zł brutto) i wyłącznie z tej przyczyny Klient uprawniony jest do uzyskania rabatu, w przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży (tzw. prawa zwrotu), częściowe lub całkowite odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży może powodować utratę rabatów przyznanych Klientowi tytułem skorzystania z Promocji. Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na jedynie częściowe odstąpienie od umowy sprzedaży.

10. Regulamin obowiązuje od 29.08.2023 roku.

11. Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są w Salonie stacjonarnym Nuumo oraz na stronie www.nuumo.eu.

12. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

13. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.

14. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: kontakt@nuumo.eu.

15. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).

17. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).

18. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@nuumo.eu.

19. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

20. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.

21. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

22. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

 

  • Darmowa wysyłka
    od 100 zł
  • Zwrot
    do 14 dni
  • Wysyłka
    w 24H