Top

Regulamin akcji promocyjnej

„ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA A OTRZYMASZ 10 %  RABATU NA PRODUKTY SALE”

(dalej: „Promocja”)

 1. Organizatorem Promocji jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, właściciel marki NUUMO (dalej: „Marka”).
 2. Promocja prowadzona jest pod „ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA A OTRZYMASZ 10 %  RABATU NA PRODUKTY SALE”.
 3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązuje w internetowym sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem: https://nuumo.eu/ (dalej: „E-sklep”).
 4. Promocja trwa od 27.01.2023 roku, od godziny 8:00 do 06.02.2023 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze (dalej: „Czas trwania Promocji”). Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na minimum jeden (1) dzień przed jej zakończeniem poprzez informację na stronie E-sklep. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji lub do skrócenia albo wydłużenia Czasu trwania Promocji, o czym poinformuje na stronie E-sklep.
 5. Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania)w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 7. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który w Czasie Trwania Promocji zarejestruje się do Newslettera Nuumo otrzyma na podany w trakcie rejestracji adres e - mail specjalny, unikalny kod uprawniający do zniżki w wysokości 10 % na produkty dostępne w E-sklepie, opatrzone hasłem SALE. Kod rabatowy jest ważny tylko w Czasie Trwania Promocji i jest kodem wielokrotnego użytku co oznacza, że można go wykorzystać przy każdym zakupie, spełniającym warunki Promocji, określone powyżej. Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obniżkami, rabatami obowiązującymi w E-sklepie, chyba że inaczej wynika z regulaminów dotyczących tych innych promocji, obniżek lub rabatów.
 9. Regulamin obowiązuje od 27.01.2023 roku. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Newslettera.Informacja o Promocji i Regulamin dostępne są na stronie internetowej E-sklepu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
 11. Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego regulaminu.
 12. Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres: sklep@n2h.com.pl.
 13. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.
 14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).
 15. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora).
 16. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: sklep@n2h.com.pl
 17. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 18. Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.
 19. Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 20. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.
 • Darmowa wysyłka
  od 100 zł
 • Zwrot
  do 14 dni
 • Wysyłka
  w 24H