Top

Regulamin Konkursu

Nuumo & Candellux: ,, Które pomieszczenie odmieniłbyś/odmieniłabyś wraz z lampą MODENA?’’

(„Regulamin”)

 

§ 1 NAZWA KONKURSU

Konkurs prowadzony jest pod nazwą Nuumo & Candellux: ,, Które pomieszczenie odmieniłbyś/odmieniłabyś wraz z lampą MODENA?’’ (dalej: „Konkurs”).

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU. FUNDATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest N2H spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000624595, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 71.000.300,00 zł, NIP: 6572924116, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Wyłącznym fundatorem nagród i przyrzekającym w rozumieniu przepisów art. 919 i nast. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny jest Candellux Lightning spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 1 Maja 132, 05-200 Wołomin, NIP: PL9521917579 („Fundator”).

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU. MIEJSCE PROWADZENIA KONKURSU

 1. Czas trwania konkursu obejmuje okres od 15 maja 2023 roku, od momentu opublikowania przez  Organizatora postu konkursowego w serwisach wskazanych w § 3 ust. 3 Regulaminu, do 21 maja 2023 roku, do godziny 23:59 („Czas trwania Konkursu”). Czas trwania Konkursu jest jednocześnie czasem, w jakim dokonuje się zgłoszenia udziału w Konkursie.
 2. Organizator jest uprawniony do wydłużenia Czasu trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje na Instagramie
 3. Konkurs jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem kanału social media: Instagram @nuumo_eu

§ 4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE. PRZEBIEG KONKURSU. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Uczestnikami Konkursu (dalej: „Uczestnik”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które:

  1) są zarejestrowanymi użytkownikami posiadającymi aktywne konto w serwisie Instagram;
  2) na warunkach wynikających z Regulaminu wykonają zadanie konkursowe opisane w Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zweryfikowania, czy uczestnik konkursu jest osobą pełnoletnią, poprzez żądanie złożenia przez Uczestnika oświadczenia według wzoru Organizatora. Odmowa przedłożenia oświadczenia lub złożenie oświadczenia, które nie potwierdza osiągnięcia przez uczestnika pełnoletności będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z udziału w Konkursie.
 3. Organizator wykluczy z Konkursu uczestników, którzy nie spełniają warunków określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu, a także w przypadku, gdy treści zamieszczone w wykonaniu zadania konkursowego stanowią:

  1) naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw osobistych
  2) naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu;
  3) zawierają treści wulgarne, nieobyczajne, powszechnie uznane za obelżywe lub stanowią czyn karalny w rozumieniu przepisów prawa karnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, którzy posługują się kilkoma kontami Instagram, posługują się fikcyjnymi kontami Instagram, bądź prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu próbę obejścia Regulaminu lub jego naruszenia.
 5. W razie wykluczenia Uczestnika Organizator niezwłocznie usunie treści zamieszczone przez tego Uczestnika.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy podmiotów wskazanych w § 2 Regulaminu oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj.: zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu na każdym jego etapie, bez konieczności podania przyczyny.
 8. Na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową. Do zadań komisji konkursowej należy organizacja Konkursu, wybór zwycięzcy oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Organizator samodzielnie ustala szczegółowe zadania komisji konkursowej oraz jej skład, przy czym w skład komisji wchodzą 3 osoby. Organizator nie ujawnia danych osobowych komisji konkursowej.

  Zadaniem Uczestnika Konkursu jest łącznie: dodanie komentarza w serwisie Instagram pod postem  konkursowym, stanowiącym odpowiedź na pytanie sformułowane w tytule Nuumo & Candellux: ,, Które pomieszczenie odmieniłbyś/odmieniłabyś wraz z lampą MODENA?’’oraz jednoczesne zamieszczenie grafiki konkursowej dostępnej na koncie @nuumo.eu poprzez jej udostępnienie na własnym stories  (zadanie konkursowe).
 9. Uczestnik może w ramach konkursu wykonać więcej niż jeden raz zadanie konkursowe, tj. opublikować więcej niż jeden komentarz lub zrealizować zadanie konkursowe za pośrednictwem Instagram. W każdym przypadku jednak jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 10. Komisja konkursowa niezwłocznie po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu dokona wyboru zwycięzcy, którym będzie: 1 (słownie: jeden) uczestnik, którzy dokonał publikacji za pośrednictwem Instagram.
 11. Przy wyborze zwycięzcy Komisja Konkursowa kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:

  1) Zgodność z tematem dodanego przez Uczestnika komentarza;
  2) Oryginalność dodanego przez Uczestnika komentarza;
  3) Kreatywność Uczestnika będącego autorem komentarza.
 12. Uczestnik poprzez dodanie komentarza wyraża nieodwołalną i bezterminową zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora opublikowanej przez Uczestnika treści w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. W razie wątpliwości poczytuje się, że treść taka może zostać wykorzystana z uwzględnieniem zasad określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie.
 13. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie Uczestnikowi nie przysługują żadne świadczenia ani odpłatności poza wyraźnie wskazanymi w treści Regulaminu.
 14. O wynikach Konkursu Organizator zawiadomi Uczestników w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia czasu Trwania Konkursu, przy czym przez dzień roboczy należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Zawiadomienie nastąpi poprzez opublikowanie informacji na social mediach, wskazanych w Regulaminie.

§ 5 NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano nagrody w postaci 1 (jednego) Lampa sufitowa złota MODENA 1-punktowa (produkt dostępny na stronie: https://nuumo.eu/lampa-sufitowa-modena-zlota-1-punktowa.html) Nagrodę otrzyma wyłoniony przez jury zwycięzca.
 2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub wymiany poszczególnych składników nagrody, wymienionych w punkcie 1 powyżej na inne.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania za pośrednictwem Instagram,  w trybie prywatnym, tj. bez publikowania wobec nieograniczonej liczby osób danych niezbędnych do przekazania nagrody w ciągu 5 dni od momentu zakończenia Czasu Trwania Konkursu. W przypadku braku przekazania informacji określonych w zdaniu pierwszym, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator w takiej sytuacji może przyznać nagrodę kolejnej osobie, która w ocenie komisji konkursowej wykonała kolejne najlepsze zadanie konkursowe, o czym informuje wyłącznie tę osobę.
 4. Fundator nagrody ponosi koszty dostarczenia przesyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. O sposobie doręczenia, w tym o przewoźniku oraz metodzie przesyłki decyduje wyłącznie Fundator.

§ 6 PODSTAWY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Niniejszy Regulamin stanowi ogół zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami Konkursu.
 2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób, ani w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani powiązany z serwisami społecznościowymi www.facebook.com oraz www.instagram.com, dostępnymi w sieci Internet odpowiednio pod adresami URL: http://www.facebook.com oraz http://www.instagram.com, co oznacza, że serwis Facebook jak również serwis Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie tego Konkursu. W związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z przeprowadzeniem konkursu należy zgłaszać bezpośrednio do organizatora.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku z uczestnictwem w Konkursie (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, at.. Solidarności 36, 25-323 Kielce, adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków. Niezależnie od powyższego administratorem danych osób posiadających konto w serwisie Instagram, pozostaje ten podmiot.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przetwarzanie danych oparte jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora i wynika z uzasadnionego celu jakim jest realizacja i przeprowadzenie Konkursu, w przypadku zwycięzców doręczenie im nagrody, a w przypadku osób składających reklamację udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Usprawiedliwiony interes administratora nie koliduje z prawami i wolnościami Uczestników. W przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika, dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Niezależnie od powyższego administrator może przetwarzać dane osobowe dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Dane zwycięzców konkursu mogą zostać udostępnione kurierom / dostawcom w celu doręczenia nagrody, jak również odpowiednim organom podatkowym.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przesyłane do państw trzecich jak również na podstawie tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w Czasie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem tego, iż opublikowane zgłoszenia konkursowe w serwisie Instagram nie będą usuwane przez Administratora, zaś w stosunku do zwycięzców dane przetwarzane będą do czasu prawidłowego doręczenia nagrody i rozliczenia podatku, a w stosunku do osób, które złożyły reklamację lub skargę przez okres ich rozpatrzenia.
 6. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, aktualizacji i usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo przenoszenia danych. Prawa można zrealizować poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: rodo@n2h.com.pllub na adres pocztowy, wskazany w punkcie 1 powyżej.
 7. W przypadku, w którym Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia, ma on prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Konkursie / otrzymania nagrody.

§ 8 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Konkursu, a także związane z realizacją korzyści
z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: N2H Sp. z o.o., ul Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków, lub w drodze wiadomości mailowej na adres: sklep@n2h.com.pl na kopercie (przesyłka pocztowa) lub w tytule wiadomości e – mail należy wskazać dopisek nazwą Nuumo & Candellux: ,, Które pomieszczenie odmieniłbyś/odmieniłabyś wraz z lampą MODENA?’’

 1. Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób, w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).
 2. Skargę składa się w terminie 14 dni roboczych od daty opublikowania rozstrzygnięcia Konkursu, przy czym w przypadku skierowania skargi na adres korespondencyjny, wystarczy nadanie skargi przed upływem terminu wskazanego powyżej w placówce operatora pocztowego.
 3. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi. Skargi rozpatruje komisja konkursowa. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w sposób żądany w skardze, tj. albo w formie pisemnej, na podany przez siebie adres korespondencyjny lub w formie dokumentowej na adres e – mail. Decyzje komisji konkursowej w przedmiocie rozpatrzenia skargi są ostateczne.
 4. Skargi złożone po upływie terminu lub nie zawierające wszystkich danych i informacji wskazanych ust. 2 powyżej nie będą rozpatrywane.

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator i Fundator ponoszą względem Uczestnika odpowiedzialność na zasadach ogólnych,
  z zastrzeżeniem zapisów niniejszego paragrafu.
 2. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie, tj. w szczególności za terminowość i prawidłowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, i za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą zgłoszenia Uczestników.
 3. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za doręczenie nagród tj. w szczególności za terminowość i prawidłowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania, odwołania, zmiany zasad Konkursu lub formy interpretacji zgłoszonych prac konkursowych. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian.
 5. Organizator i Fundator Konkursu nie ponoszą w szczególności odpowiedzialności za: a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Instagram drogą elektroniczną, c) jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Instagram , d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Instagram, e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie, f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W każdym przypadku odpowiedzialność Organizatora i Fundatora jest ograniczona do wartości rynkowej nagrody aktualnej na dzień upływu Czasu trwania Konkursu.

§ 10 ZMIANY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja
  o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ opublikowane w kanałach, za pośrednictwem których prowadzony jest Konkurs i są skuteczne z momentem ich opublikowania.
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://nuumo.eu/regulamin-konkursu-nuumo-candellux 
 3. Jakiekolwiek spory wynikłe z udziału w Konkursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 • Darmowa wysyłka
  od 100 zł
 • Zwrot
  do 14 dni
 • Wysyłka
  w 24H