Top

REGULAMIN AKCJI

„STYLOWE ZAKUPY“

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy regulamin dotyczy akcji zakupowej prowadzonej pod nazwą: „STYLOWE ZAKUPY” (dalej: „Akcja zakupowa”) i jest regulaminem Partnera Akcji zakupowej (zgodnie z §2 ust. 2).

 

§ 2 ORGANIZATOR ORAZ PARTNER KONKURSU

1.      Organizatorem Akcji zakupowej jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą w Warszawie (04-035) przy ul. Motorowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000881250, REGON: 142734203, NIP: 5272644323 (dalej: „Organizator”).

2.      Partnerem Akcji zakupowej jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach z siedzibą w Kielcach (25-323) przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Partner”).

 

§ 3 CZAS I MIEJSCE TRWANIA AKCJI ZAKUPOWEJ

1.      Akcja zakupowa będzie prowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Miejsce prowadzenia Akcji zakupowej –Sklep internetowy prowadzony pod adresem: www.nuumo.eu (dalej: „Sklep internetowy”).

3.      Czas trwania Akcji:  30.09.2022 r. do 05.10.2022 r. do końca dnia (dalej: „Czas trwania Akcji”).

 

§ 4 PODSTAWY I ZASADY PROWADZENIA AKCJI ZAKUPOWEJ

1.      Partner udostępnia Regulamin w sieci Internet, pod adresem: [ https://nuumo.eu/regulamin-stylowe-zakupy-nuumo ].

2.      Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji tj. od dnia 30.09.2022 r.

3.      Partner zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w formie aneksów oznaczanych kolejnym numerem oraz datą, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Partner zobowiązuje się do poinformowania o zmianach
w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.

4.      Regulamin w zmienionej formie obowiązuje od daty oznaczonej w jego treści, jednak nie wcześniej niż od dnia jego opublikowania w formie właściwej dla publikacji niniejszego Regulaminu.

5.      Akcja zakupowa polega na tym, że Organizator pod adresem https://stylowezakupy.pl/kody-promocyjne/ zamieści hasła rabatowe (podane w treści Kuponu rabatowego) uprawniające do dokonania zakupów w Sklepie internetowym ze zniżką wynoszącą 30% wartości zakupów („Hasło rabatowe”), zaś Klient korzystający z Hasła rabatowego będzie uprawniony do dokonania zakupów za cenę obniżoną – zgodnie z treścią.

6.      W zakresie nieobjętym treścią Regulaminu zastosowanie ma regulamin Organizatora odnoszący się do Kuponów rabatowych umieszczonych w magazynach TWÓJ STYL, SHOW oraz na stronie www.stylowezakupy.pl. Treść Regulaminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym dostępna jest pod linkiem: www.regulaminy.pl

 

§ 5 UCZESTNICTWO W AKCJI ZAKUPOWEJ

1.        Uczestnikiem Akcji zakupowej (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która w Czasie trwania Akcji dokona zakupów w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Hasła rabatowego.

2.        Przystąpienie do Akcji Zakupowej następuje w momencie wykorzystania Hasła rabatowego uprawniającego do uzyskania zniżki.

3.        Jeden Kupon rabatowy może zostać wykorzystany jednokrotnie (tj. wyłącznie w ramach dokonania transakcji zakupu w Sklepie internetowym) przez Uczestnika.

4.        W celu skorzystania z Hasła rabatowego w ramach zakupów w Sklepie internetowym Uczestnik wprowadzi je
w odpowiednie, wskazane przez Partnera miejsce, w trakcie finalizowania zakupów.

5.        Hasła rabatowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

6.        Akcją zakupową objęte są wyłącznie produkty oznaczone hasłem: „STYLOWE ZAKUPY” lub równoważnym. Akcja zakupowa, nie łączy się z jakimikolwiek innymi promocjami oraz przecenami produktów oferowanymi w tym samym terminie w Sklepie internetowym.

7.        Produkty zakupione w ramach Akcji zakupowej w Sklepie internetowym podlegają ogólnym zasadom zwrotów wynikającym z przepisów prawa oraz Regulaminu Sklepu internetowego.

 

§ 6 TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1.           Skargi i reklamacje związane z prowadzeniem Promocji mogą zostać wysłane na adres:sklep@n2h.com.pl.

2.           Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (bądź e-mail) oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji.

3.           Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Partner informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest N2H Sp. z o. o., al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków).

4.           Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia, w tym udzielenia odpowiedzi na skargi/reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes administratora).

5.           Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: rodo@n2h.com.pl.

6.           W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, ww. osobom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

7.           Podanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia rozpatrzenia skargi/reklamacji.

8.           Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przekazane dane osobowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9.           Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zakończenia postępowania reklamacyjnego a ponadto, mogą być przetwarzane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia tych roszczeń.

10.             Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Skarżący zostanie poinformowany w wybranej przez Niego formie. Rozstrzygnięcie Partnera ma charakter ostateczny.

 

  • Darmowa wysyłka
    od 100 zł
  • Zwrot
    do 14 dni
  • Wysyłka
    w 24H